Manteniment

MANTENIMENT

Plaques solars

El manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques és essencial per garantir-ne l'eficiència i la longevitat. Aquestes instal·lacions estan destinades a generar energia elèctrica per a consum propi a partir de l'energia solar i una bona cura de la instal·lació i els seus equips assegurarà que aquests funcionin de manera òptima. Oferim 3 classes de manteniment: preventiu, correctiu i temàtic.

 Serveis

 

 

Camp fotovoltaic

- Inspecció visual del correcte estat dels mòduls fotovoltaics (ombres, trencaments de vidres, brutícia).

- Detecció de punts calents als mòduls fotovoltaics utilitzant una càmera termogràfica.

- Comprovació estat-degradació dels connectors d'unió dels panells (Tyco, multicontact, Stäubli,..).

- Comprovació de la fixació dels panells a l’estructura.

- Comprovació de la fixació de l'estructura a la coberta/teulada.

- Comprovació oxidació de l’estructura i/o canalitzacions.

- Quadres de corrent continu/altern

- Anotació dels valors d’intensitat i voltatge.

- Comprovació de l'estat de les proteccions (varistors DC, fusibles, etc.…)

- Comprovació de fallada d'aïllament a les sèries.

- Detecció de punts calents al quadre de contínua amb la càmera termogràfica.

- Comprovació estanqueïtat del quadre i/o canviar les juntes si cal.

- Comprovació del parell de força dels cargols de les connexions dels cables en fusibles, platines, magnetotèrmics, etc.

Inversors

- Neteja de l’inversor utilitzant aire i aspiració per eliminar la pols o qualsevol cosa que pugui obstruir la correcta ventilació de l’inversor i el seu funcionament.

- Revisió del parell de força dels cargols dels diferents elements interns de l’inversor.

- Comprovació del funcionament correcte dels ventiladors (en cas de disposar).

- Comprovació dels elements interns de l’inversor (varistors, magnetotèrmics, fusibles, filtres RC, transformador, etc..).

- Comprovació punts calents a l'inversor (càmera termografia).

- Anotació dels valors històrics de l’inversor (alarmes, producció total, hores funcionament, núm. d’arrencada, temperatura).

- Comprovar voltatge AC de sortida.

- Comprovar la temperatura de la sala de l'inversor

- Correcte monitorització web de l’inversor i recepció de missatges d’errors.

Comptadors

- Comprovar elements del quadre del comptador/connexió (energy meter, fusibles, diferencials, magnetotèrmics, etc.).

- Registre dels valors totals d’energia exportada, importada, produïda.

- Comprovació correcte funcionament de la telemetria.

Altres

- Comprovació de la posada a terra de la instal·lació solar, tant de la part contínua com alterna.

- Comprovació de l'estat de les mesures de protecció personals i els ancoratges de subjecció a la coberta de l'edifici o la línia de vida.

- Servei de control telemàtic de la instal·lació fotovoltaica per tal de detectar possibles defectes o disminucions de producció.

- Gestió d’incidències i avaries amb caràcter prioritari.

- Assessorament personalitzat d’hàbits de consum.

- Seguiment setmanal de la instal·lació mitjançant el portal web de monitorització

 

  • Punts de càrrega de VE

Un punt de càrrega tampoc necessita un exhaustiu manteniment preventiu, però, és important mantenir una mínima neteja i assegurar l'estrenyiment de les connexions, així com realitzar periòdicament una termografia per detectar possibles punts calents.

Serveis

- Revisió periòdica dels components elèctrics i connectors mitjançant termografia

- Actualitzacions de programari i firmware per millorar funcionalitats i seguretat

- Inspeccions de seguretat per prevenir accidents elèctrics