Gestions administratives

GESTIONS ADMINISTRATIVES

 

- Permisos d’obra: comunicació prèvia i llicència d’obra més gran i menor.

- Permisos de punt de connexió i contracte tècnic d’accés

- Bonificació d'ICIO, IBI i altres beneficis fiscals

- Sol·licitud, seguiment i justificació de subvencions

- Legalització d'instal·lacions fotovoltaiques: RAC i RITSIC