BONIFICACIÓ IBI PER INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

25/05/2024
LC

BONIFICACIÓ IBI PER INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Dins del marc legal de la Hisenda Local, cada municipi té la potestat de gestió de les seves ordenances fiscals. Els impostos poden tenir bonificacions, que són beneficis fiscals. Aquests es "defensen" basant-se en motius d'interès socials, polítics, econòmic o conjuntural.

En relació a la instal·lació de plaques fotovoltaiques hi ha 2 que incideixen directament:

  • ICIO: Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que grava directament la capacitat econòmica del subjecte passiu, que es posa de manifest quan inverteix en la construcció o modificació d’un immoble. 

En aquest tribut, la bonificació pot arribar fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres a les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions disposin de la corresponent homologació de l’administració competent, és a dir, que estiguin legalitzades.

  • IBI: Impost de Béns Immobles. És un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles.

La bonificació pot ser fins al 50 % de la quota íntegra de l'impost durant 5 anys per als immobles que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.

En aquest cas,  la petició de benefici fiscal també és de caràcter pregat i la instal·lació ha d’estar legalitzada davant l’administració competent.

Cal tenir present, que això és el marc general, no obstant cada administració local estableix els seus propis criteris per obtenir el benefici, així com terminis i % de bonificació o bé de quantia màxima. Com que les ordenances fiscals poden canviar anualment, els requisits i beneficis també poden variar.

Des d’Efecte fotovoltaic fem un estudi i valoració de criteris segons cada ordenança fiscal amb la finalitat de oferir-vos un servei fet a mida en la seva totalitat tant en la part tècnica com administrativa.