Política de privacitat


Efecte Fotovoltaic S.L està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels USUARIS dels serveis als quals s'accedeix a través del seu web. Mitjançant la present Política de Privacitat d'ara endavant , la Política de Efecte Fotovoltaic, informa els USUARIS del lloc web: www.efectefotovoltaic.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Efecte Fotovoltaic es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

Uns certs serveis prestats en el portal poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de Dades Personals. D'ells pots informar-te en els corresponents apartats.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT

En aquests supòsits, les dades recaptades per Efecte Fotovoltaic seran incorporats a fitxers titularitat de Efecte Fotovoltaic, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

USOS I FINALITATS

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts del mateix que l'USUARI utilitzi i de la qual s'informarà en cada apartat.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades recaptades a través de la web només seran cedits en aquells casos en què expressament s'informi d'això a l'USUARI.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

Amb la finalitat que els dades que consten en les nostres bases de dades sempre corresponguin a la teva situació real hauràs de mantenir-los actualitzats, bé actualitzant-los tu directament en els casos en què això sigui possible bé comunicant-ho al departament corresponent.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

A fi de protegir la intimitat dels usuaris de la seva pàgina web Efecte Fotovoltaic no empra cookies quan els mateixos naveguen per aquesta.

SEGURETAT DE LES DADES

Efecte Fotovoltaic ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS

En tot cas podràs accedir a les teves dades, rectificar-los, cancel·lar-los i si escau, oposar-te al seu tractament:

  • bé mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del teu DNI, remesa a la següent adreça postal: Avinguda Rei en Jaume, 5 Local 2 08440 Cardedeu
  • bé enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: info@efectefotovoltaic.com